måndag 2 januari 2012

Kommentarer kontraktsutkast 2012-06-29

Om Lagfart se lantmäteriverkets skrift  sidan 3
......
......
......
Vid ansökan om lagfart - Tänk på att .....
 Är du ensam dödsbodelägare eller ska söka dödsbolagfart, bifoga en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste vara inregistrerad hos Skatteverket. Ok

 Söks lagfart på grund av testamente, bifoga testamente i original och en bestyrkt kopia. ?!?!

Testamentet ska ha vunnit la kraft vanligtvis genom att samtliga dödsbodelägare godkänt testamentet. Vidare ska även en bestyrkt kopia av deninregistrerade bouppteckningen efter den avlidne bifogas ansökan och i den ska fastigheten vara upptagen. Ok

 Om fastighetens taxeringsvärde saknas eller där det kan finnas skäl att det blir ändrat (när en fastighet förändras eller nyss skapats) kan ett värdeintyg krävas. Bosse Ok

-----------------------------------------------------------------
Kontrakt skickat URL eller för att ladda ned och läsa med Acrobat Reader ( kan vrida dokumentet och se kommentrer som även finns nedan) en roterad version finns längst ned på sidan....
-----------------------------------------------------------------
Kommentarer Kontrakt

A) Den som säljer är som ni kan se Carl-Eric Sälgös dödsbo genom Magnus Sälgö borde skrivas till gm. Magnus Sälgö

B) 3B påpekar att köpebrev skall upprättas.
Eftersom hela betalningen sker vid tillträde borde denna paragraf strykas

Från http://www.hus.se/forum/t2580.html
Vid ett fastighetsköp måste ett skriftligt köpekontrakt upprättas. För att köpet skall vara bindande mellan parterna måste köpekontraktet innehålla fastighetens beteckning, en överlåtelseförklaring, köpeskillingens storlek samt båda parters underskrifter. Köpekontraktet skall vidare vara bevittnat av två personer. Avsaknad av bevittning leder emellertid inte till att köpet blir ogiltigt, men köparen kan då bara få vilande lagfart på fastigheten.

Ett köpebrev brukar upprättas i samband med att köpeskillingen erläggs. Köpebrevet fyller en kvittofunktion i de fall då betalning sker längre fram i tiden än när köpekontraktet upprättas. Något köpebrev behövs därför inte om köparen betalar hela köpeskillingen i samband med kontraktstecknandet och får köpeskillingen kvitterad direkt på köpekontraktet. Om det i köpekontraktet står att köpebrev ska upprättas, så innebär detta att köpet har gjorts beroende av köpeskillingens erläggande.

Köpekontraktet är således nödvändigt för att ett giltigt fastighetsköp ska komma till stånd, medan köpebrevet inte är någon obligatorisk handling utan fungerar som ett kvitto på erlagd betalning.

C) §2a) snedstreck över handpening kr för att vara tydliga att den inte skall betalasD) §2b) snedstreck över Panter Lån etc för att vara tydliga att dessa saknas

E) §5 0kr eller snedstreck  för att vara tydliga att dessa saknasF) §8 
referera till friskrivningsklausulen
alternativt räkna upp det vi vet men referera till friskrivningsklausulen
1) problem läckande tak
2) problem i Garaget med fukt

3) trasiga hängrännorG) sidan 4 högst upp 2 ex Fråga fixar ni detta ?


H) sidan 4 mitten snedstreck över Handpenning

I) Förslag skicka detta även till banken och stäm av att dom inte har kommentarer på det skrivna så jag inte behöver åka upp i onödan till Gävle


Kontraktet modell 2012-06-28 Vid gåva mellan makar ska gåvan registreras vid
 Vid bodelning, fanns giftorätt mellan makarna bifoga bodelningshandling i original och en bestyrkt kopia, vid upphörande av samboförhållande bifoga handlingar från förrättningen enligt sambolag i original och en bestyrkt kopia.
 Består dödsbodelägarkretsen av två eller fler personer, bifoga arvskifteshandling – undertecknad av samtliga dödsbodelägare – i original och en bestyrkt kopia. Bifoga även en bestyrkt kopia av den inregistrerade bouppteckningen efter den avlidne och i den ska fastigheten vara upptagen.
 Är du gift och överlåter en fastighet måste du ha med medgivande från make/maka/partner. Är du skild och överlåter en fastighet måste du styrka att din före detta inte längre har giftorätt, vanligtvis genom bodelningshandling.
 Om ansökan genomförs där ett ombud eller företrädare undertecknat överlåtelsehandlingar ska fullmakt i original bifogas eller annat underlag som styrker detta bifogas.
 Är sökanden en juridisk person ska handling bifogas som visar att undertecknad är behörig.
 Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda i ansökan och att överlåtelsehandlingarna uppfyller formkraven.
 Har du andra frågor angående ditt ärende kontakta Lantmäteriets kundcenter på telefon 0771-63 63 63.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar